• Jakub Turanyi

DSCR / Debt Service Coverage Ratio

#DSCR #DebtServiceCoverageRatio #NetOperatingIncome #EBIT #Debt #Bankrot #Bank #PrivateEquity #Financing #Investice #Collateral


DSCR (v angličtine celým názvom "Debt Service Coverage Ratio") je finančný ukazovateľ, ktorý sa používa pri hodnotení schopnosti firmy splácať svoje finančné záväzky. Vo svete podnikových financií sa DSCR ráta ako pomer Net Operating Income a všetkých krátkodobých finančných záväzkov v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov, ktoré zahŕňajú splátky úrokov, istiny, leasingu atď.

Net Operating Income sa vyráta z Výkazu ziskov a strát ako tržby mínus operatívne náklady, no nezahŕňa splátky úrokov ani dane. V anličtine sa tento pojem často zamieňa aj za EBIT (Earnings Before Interest and Taxes). Krátkodobé finančné záväzky sa dajú zistiť z Rozvahy, a budú zahŕňať všetok krátkodobý dlh a tú časť dlhodobého dlhu, ktorá je splatná v horizonte budúceho roka.


Ak je hodnota DSCR menej než 1, znamená to že firma nebude schopná pokryť všetky svoje existujúce záväzky počas nasledujúceho roka, a bez vonkajšej pomoci v podobe pôžičky, predaja dlhopisov alebo vstupu investora jej neostáva iné než reštrukturalizovať dlh alebo vyhlásiť bankrot.


Ani DSCR s hodnotou čo neprevyšuje 1 v dostatočnej miere nemusí byť ideálne – banky vo všeobecnosti preferujú firmy so silným finančným "vankúšom", u ktorých majú istotu, že sa im investícia vráti, aj keby sa situácia na trhu zhorší.


Stav ekonomiky tiež vplýva na to, či sa sprísňujú alebo uvoľňujú podmienky na získanie úveru. Ak by banka za normálnych okolností poskytovala financovanie pri DCSR 1.5, tak pri hospodárskom boome môže tieto pravidlá povoliť a udeľovať pôžičky už od 1.3. Pri kontrakcii čí recesii sa jedná o opak - banka môže sprísniť svoje kritériá a žiadať od firmy DSCR 1.75 a viac, aby mala istotu, že sa jej napriek zhoršenému ekonomickému výhľadu prostriedky vrátia. Historicky sa za dostatočné považovalo DSCR aspoň nad 1.2, no boli obdobia, keď banky uvoľnili toto kritérium. Naposledy sa tak stalo pred Veľkou finančnou krízou v rokoch 2007-09, a ako následok mnoho firiem nebolo schopných platiť svoje záväzky a muselo vyhlásiť bankrot.


Banky a iné finančné inštitúcie pravidelne zvažujú DSCR spolu s inými ukazovateľmi predtým než sa rozhodnú, či je firma v dostatočne robustnom stave aby dostala pôžičku, a ak áno, tak v akej výške a s akým úrokom. Ďalšia kategória firiem, ktoré často prihliadajú na DSCR, sú investori alebo PE fondy uvažujúci o akvizícii či leveraged buyout (LBO). V takomto prípade chce kupujúca strana poznať kapacitu cieľovej akvizície nabrať ďalší dlh.


Ako pri iných indikátoroch, vždy je lepšie porovnať DSCR s najbližšou konkurenciou firmy, než sa naň pozerať v izolácii. Podstatne vyššie DCSR v porovnaní s najbližšími rivalmi na trhu značí lepšie hospodárenie (aspoň z hľadiska dlhu), a robí takú firmu atraktívnejšou ako target akvizície alebo ako žiadateľa o pôžičku. Zároveň je dobré zistiť ako sa DSCR u konkrétnej firmy časom mení a vyvíja – či klesá, stúpa, má stabilnú hodnotu alebo naopak zaznamenáva signifikantné výkyvy.


Aj keď je výpočet DSCR pomerne jednoduchý, prekvapujúco veľa firiem v ňom robí chyby. Medzi tie najčastejšie patrí rátanie iba s novou pôžičkou o ktorú žiadajú, pričom ignorujú už existujúce dlhy. Ďalšou chybou býva zarátanie istých typov dlhu, napríklad krátkodobého so splatnosťou do 90 dní alebo bankových úverov, pričom sa ignorujú iné dlžobné povinnosti (lízing, kreditné karty atď.).


Treba si tiež uvedomiť, že tak ako veľa iných finančných indikátorov, ani DSCR sa nedá používať univerzálne. Medzi výnimky patria napríklad start-upy a firmy v rannej fáze, ktoré kvôli svojmu krátkemu track rekordu a ekvitnému financovaniu od ranných investorov majú na Rozvahe relatívne málo dlhu, či špecifické priemyselné odvetvia, kde sa DSCR dlhodobo blíži 1 či je dokonca nižšie. Preto je kľúčovým detailne rozumieť firme a odvetviu, na ktoré sa DSCR používa.


Pokiaľ je DSCR prinízke a firma má preto problémy získať financovanie či prilákať kupcov, má niekoľko možností ako vylepšiť túto hodnotu. Tie zahŕňajú buď zvýšenie Provozního výsledku hospodarení, alebo zníženie dlhových splátok (napríklad splatením krátkodobého dlhu a znížením nákladov). Ďalšou možnou pákou je ak firma vlastní kvalitné portfólio aktív – pokiaľ zahŕňa reality, ktoré by sa mohli poskytnúť banke ako záruka ("Collateral"), tá na to môže prihliadnuť. No i v takých prípadoch býva súčasťou zmluvy klauza o tom, že DCSR nesmie klesnúť pod istú hodnotu, a jej porušenie môže znamenať prepad takejto záruky veriteľovi.