• Marian Sutto

Dlhové a ekvitné financovanie

#Financing #CorporateFinance #Capital #DebtFinancing #EquityFinancing #Investing #MnA #Merger #Principal #Interest #LeveragedFinancing #Bank #Collateral #Tax #PrivateEquity #VentureCapital #Crownfunding #JointVenture


Podnikatelia a spoločnosti s neutíchajúcim apetítom k progresu sa pravidelne ocitajú pred opakujúcou sa otázkou. Každý business rast, a to najmä anorganický, nevyhnutne potrebuje peniaze. Schopnosť získať kapitál na rozvoj, a dokázať vyhodnotiť jeho cenu, je jeden z najvýznamnejších faktorov úspechu podnikania. Existuje totiž niekoľko možností, a každá z nich má svoje pre a proti. Ak sa teda spoločnosti nechcú spoliehať len na "samofinancovanie" (financovanie z vlastných zdrojov), majú ďalšie možnosti. Tento článok sa venuje popísaniu a porovnaniu dvoch základných - dlhové a ekvitné financovanie.

Základný rozdiel spočíva v otázke, či si chce spoločnosť požičať peniaze, alebo je pripravená predať časť podielu externému investorovi. Mnoho spoločností tiež využíva kombinovanie týchto dvoch foriem financovania.


Dlhové financovanie ("Debt Financing")


V jednoduchosti znamená požičanie si peňazí z externého zdroja za "prísľub" budúceho splatenia "istiny" ("the Principal" - čiastka, ktorú si klient požičia) s úrokmi (prípadne s ďalšími poplatkami), k definovanému termínu. Financovanie dlhom sa často označuje ako "Leveraged Financing", alebo "Finančná páka". Úrokové sadzby môžu byť variabilné, alebo fixné, v závislosti od poskytovateľa a majú mnoho ďalších premenných.


Dlhové financovanie umožňuje pôvodným akcionárom / spoločníkom udržať si svoje percento vlastníctva podniku, pretože sa nepredávajú podiely ani nevydávajú nové akcie. Je to nepochybne pozitívum tejto formy, nakoľko majitelia nemusia rozdeľovať budúce zisky medzi nových investorov, a ani diskutovať svoje rozhodnutia s ďalšími osobami.


Každý nový a dodatočný dlh však zvyšuje riziko pre financujúcu spoločnosť, preto môže mať za následok vyššie úrokové sadzby ("Interest") budúcich veriteľov voči dlžníkovi. Súčasťou sú preto prísne podmienky financujúcich subjektov, udržiavanie finančných a pomerových ukazovateľov, úplná otvorenosť a transparentnosť voči financujúcemu subjektu pri procese získavania kapitálu, a ďalšie. Nesplnenie dohodnutých podmienok môže mať kritické následky.


Financujúce subjekty (najčastejšie banky) často vyžadujú záruku ("Collateral") vo forme aktív, napríklad pozemky, budovy, a iné. Od dlžníka sa nezriedka vyžaduje aby ručil aj osobne.


Významná výhoda však je, že akonáhle je dlh splatený, vzájomný vzťah skončil. Toto financovanie môže byť v rade prípadov lacnejšie ako ekvitné, pretože budúce zisky môžu značne prevýšiť sumu, ktorá sa vyplatila v úrokoch dlhového financovania. Bohužiaľ, nevýhodou tohto prístupu je, že v akomkoľvek prípade, či sa businessu darí alebo nie, dlhy sa platiť musia. Ak sa tak nestane, veriteľ sa môže pokúsiť o prevzatie podniku, alebo majetku, a spoločnosť môže zbankrotovať.


Veľkou výhodou tohto financovania je, že úrok z dlhu predstavuje odpočítateľné náklady pre základ dane z príjmu.


Ekvitné financovanie ("Equity Financing")


V krátkosti znamená, že investor do financovanej spoločnosti vkladá kapitál, alebo aktíva, výmenou za určité percento vlastníctva.


Funguje teda výmenou kapitálu za podiel v spoločnosti. Napríklad ak chce spoločnosť získať kapitál EUR 100.000, môže sa vzdať 10% vlastníctva. Budúci spolumajiteľ si tak kúpi podiel v spoločnosti, a tým aj podiel na budúcich ziskoch. Môže sa jednať o niekoľko foriem, ako fúzie ("Mergers"), "Private Equity", "Venture Capital", "Crownfunding", "Joint Venture", predaj akcií na burzách, etc. Výsledkom teda je, že akonáhle sa podiel spoločnosti predá takýmto spôsobom, nemusí spoločnosť platiť žiadne úroky zo získaného kapitálu, nemá fixné mesačné náklady, a investíciu môže používať na ďalšiu hospodársku činnosť. Jednoducho sa rozdeľujú až budúce zisky medzi spoločníkov / akcionárov.


Veľkou výhodou tohto financovania je angažovanosť nových spoločníkov vo firme a z toho vyplývajúci záujem o dosahovanie spoločného úspechu. Návratnosť ich investície je priamo úmerná úspechu. Najväčším benefitom preto je, ak sú noví spolumajitelia aj strategickí partneri, ktorí sú schopní pomôcť dosahovaniu cieľov nielen svojimi peniazmi, ale aj skúsenosťami a networkom. Naopak, finanční investori (najčastejšie "Private Equity" skupiny) do chodu spoločnosti zasahujú len minimálne a spoliehajú sa na kompetencie pôvodných majiteľov.


Nevýhodou je však strata neobmedzenej kontroly nad spoločnosťou. Spoločníci si kupujú podiel nielen na ziskoch, ale aj na rozhodovaní. Každé následné strategické smerovanie spoločnosti preto musí byť diskutované a schválené (samozrejme, v závislosti na podieloch a podmienkach spoločenskej zmluvy).


Oproti dlhovému financovaniu je ekvitné významne časovo náročnejšie pri získavaní. Bez jasne definovaných pravidiel môže doviesť spoločnosť na pokraj priepasti. Všetky vzájomné podmienky preto musia byť kvalitne a detailne nadefinované. Každý zo spoločníkov musí dobre poznať svoje kompetencie a povinnosti. Práve toto definovanie budúcich podmienok vyžaduje veľa vyjednávania a hľadania kompromisov. Dlhové financovanie má, oproti ekvitnému, v tomto faktore obrovskú výhodu, nakoľko sa jedná o predom štruktúrovaný model, ktorý má svoje jasné pravidlá.


Aké drahé sú peniaze?


Na základe uvedených informácií je zrejmé, že pri výbere ideálneho financovania sa ocitnú spoločnosti pred mnohými otázkami. V závislosti na potrebách, veľkosti spoločnosti, histórii, vízii, urgentnosti, vývojového stupňa firmy, schopnosti ručiť, ochote vzdať sa podielu, a mnohých ďalších parametroch môžu spoločnosti získať predbežnú predstavu o financovaní. Ďalšími dôležitými prvkami však sú aj prostredie, makroekonomická situácia a v neposlednom rade kvalita a network sprostredkovateľov.