• Marian Sutto

História M&A

#MnA #History #MnAWaves #TheGreatMergerMovement #EconomyofScale #HorizontalMnA #FuzeAkvizice #VerticalMnA #Diverzifikace #Konglomerat #HostileTakeover #Leverage #DotCom #PrivateEquity


Oficiálne počiatky vzniku M&A siahajú už do obdobia 19. storočia v USA; avšak o M&A sa dá prakticky uvažovať už od obdobia vzniku obchodu. Známa je napríklad fúzia z roku 1708, kedy sa spojila East India Company so svojim konkurentom, a obnovila tak svoj monopol na indický obchod. Historicky sa vývoj M&A delí na niekoľko odlíšiteľných období, ktoré sa nazývajú M&A vlny ("M&A Waves"), a sú charakteristické zmenami v oblasti ekonomiky, politiky, regulácií, a technologického vývoja - preto je nutné na M&A nazerať v širšej komplexnosti.

Zvyčajne je po súčasnosť definovaných sedem základných M&A vĺn, ktoré sú hrubo vymedzované v časových obdobiach, avšak začiatok, priebeh, ani koniec nie je možné úplne presne určiť. Podstata skôr spočíva v definícii kľúčových prvkov a charakteristík týchto období. Prvé dve vlny sa prakticky týkajú iba USA, ďalšie už sú globálne.

Prvá vlna: 1893-1904 ("The Great Merger Movement")

V tomto období si mnoho businessmanov uvedomilo možnosť rastu svojho podnikania za pomoci fenoménu "Economy of Scale" prostredníctvom M&A. Populárnymi sa stali horizontálne fúzie a akvizície, kedy sa spájali a kupovali spoločnosti v rovnakom odvetví. Vznikli tak monopoly v ropnom, ťažobnom a oceliarskom priemysle.

Druhá vlna: 1919-1929

Obavy z gigantických monopolov vyústili k prvým protimonopolným zákonom (napr. "The Sherman Antitrust Act"), chrániacim hospodársku súťaž. Šikovné spoločnosti si uvedomili, že pokiaľ nie je dovolené rásť horizontálne, zamerajú sa na zlepšovanie svojej ziskovosti a zvyšovanie marže. M&A sa začalo tvoriť v rámci dodávateľského reťazca a vznikli tak vertikálne fúzie a akvizície. Napríklad výrobca ocele tak nekupoval iného výrobcu ocele, ale kúpil prepravcu ocele.

Tretia vlna: 1955-1970

Z dôvodu Veľkej hospodárskej krízy ("The Great Depression") a následkov Druhej svetovej vojny sa M&A významne spomalilo. Kvôli obmedzeniam v horizontálnej a vertikálnej M&A majitelia spoločností začali uvažovať nad businessom z hľadiska diverzifikácie. Začali sa tak tvoriť konglomeráty, ktorých cieľom je pôsobiť vo viacerých oblastiach, ktoré nemusia byť nevyhnutne prepojené. Diverzifikácia, ako metóda redukovania volatility pomocou zníženia závislosti na konkrétnom segmente, prišla v tomto období nestability konglomerátom vhod, pretože si straty v jednom odvetví mohli kompenzovať ziskami v inom.

Štvrtá vlna: 1974-1989

V prípade, že by sa prvé tri vlny považovali za "priateľské", určite sa tento termín nedá použiť na štvrtú. V tomto období sa stali populárne nepriateľské prevzatia ("Hostile Takeover"), kedy je "Target" prevzatý proti vôli manažmentu a predstavenstva. Zároveň kupované spoločnosti sa stali podstatne väčšie, čo bol dôvod ku vzniku konceptu "Leveraged Buy-out", teda financovanie za pomoci páky, externým dlhom. Až do tohto obdobia boli kupujúci prevažne strategický, ale koncept LBO umožnil vznik "finančných investorov".

Piata vlna: 1993-2000

V tomto období nastáva významný ekonomický boom, vznikajú nové technológie, svet stáva čoraz globálnejší, a preto aj M&A reaguje na tento trend. (A možno M&A nie je prostá reakcia, ale dôvod.) Firmy začali významnejšie expandovať a geografické limity prestali existovať. Cieľmi M&A sa preto stávajú zahraničné spoločnosti z dôvodu finančného rastu a medzinárodných možností. V piatej vlne sa preto realizujú M&A transakcie, ktoré svojou veľkosťou extrémne prevyšujú predchádzajúce obdobia. Koniec tejto vlny nastáva prasknutím "dot-com" bubliny.

Šiesta vlna: 2003-2008

Táto vlna sa začala po recesii, do ktorej vyústilo predchádzajúce obdobie, a tak ako v predchádzajúcej vlne, aj táto má globálny charakter. Nízke úrokové sadzby a väčší počet disponibilného kapitálu na trhu tak vo veľkej miere podporili vznik "Private Equity" fondov. Akvizície pomocou finančnej páky ("Leveraged Buy-out") sa stali prístupnejšími a toto priamo vplývalo na charakter M&A transakcií. Spoločnosti mohli bez toho aby potrebovali využiť výhradne vlastný kapitál (alebo aspoň z vysokej miery) akvirovať iné spoločnosti. Počet transakcií sa významne znásobil, kolotoč trhovej deformácie sa roztočil a vyústil do globálnej finančnej krízy v roku 2008.


Siedma vlna: 2011-súčasnosť


Tejto kapitole je venovaný samostatný článok.