• Marian Sutto

Investment Teaser

#Teaser #MnA #Target #Confidential #Summary #EBITDA #SWOT


Investičný Teaser je stručný dokument definujúci v hlavných bodoch predmet predaja ("Target Company") a štruktúru transakcie. Je vypracovaný predávajúcim, alebo jeho M&A poradcom, ktorý riadi M&A proces ("Transaction Lead"), a distribuovaný potenciálnym kupujúcim.Štandardne sa jedná o jednostránkový (max. dvojstránkový) PDF sumár, ktorého účelom je prezentovať základné a kľúčové informácie potenciálnym kupujúcim. Kupujúce subjekty by tak mali získať dostatočné množstvo dát, avšak nie veľa – preto je Investment Teaser anonymizovaný, a nie je možné z neho identifikovať o akú spoločnosť sa presne jedná. Počas úvodných fáz M&A je veľmi dôležité udržať identitu predávajúcej spoločnosti v tajnosti. Dôvodov k tomu existuje mnoho, ale v zásade je dôležité aby bol Teaser vypracovaný profesionálom, ktorý pozná trh a dokáže tak garantovať, že finálna podoba tohto dokumentu je dostatočne anonymná, a žiadny čitateľ nebude schopný identifikovať Target. Investičný Teaser je dokument, ktorý "cirkuluje po trhu" medzi rôznymi sprostredkovateľmi a kupujúcimi. Cieľom je vytvoriť záujem a selektovať potenciálnych kupujúcich – z anglického prekladu slovesa "tease" je zrejmé, že účelom je dráždiť, provokovať, alebo štekliť. Je to počiatok "marketingovej aktivity" predávajúceho voči trhu a prvý materiál, ktorý kupujúci dostáva "do ruky". Z toho dôvodu je mnohými považovaný za najvýznamnejší dokument celej transakcie. Vypracovať krátky, ale vypovedajúci sumár je mnohokrát náročnejšie ako vypracovať obsiahly dokument. M&A sprostredkovateľ preto musí byť schopný určiť, aké údaje sú pre kupujúcich v tejto úvodnej fáze žiadúce a zároveň nezahlcujú detailmi.

Štruktúra a obsah


  • Všeobecné definovanie firmy na predaj ("Target Company"), štruktúra firmy a krátky popis;

  • Oblasť, segment podnikania, a hlavné produkty a služby;

  • Definovanie M&A štruktúry – či sa jedná o akvizíciu alebo fúziu, prípadne aký podiel sa predáva a či je preferovaný finančný alebo strategický kupujúci;

  • "Executive Summary" – popisuje základné kľúčové charakteristiky firmy, finančné a účtovné ukazovatele (najmä tržby, EBITDA, aktíva, Cash-Flow, etc.), lokalitu, "Unique Selling Point" a konkurenčnú výhodu, trhový podiel, počet zamestnancov, SWOT analýzu, históriu, zákazníkov, technológie, patenty, etc.;

  • Definovanie ďalších krokov a kontakty na kompetentných – ideálne M&A sprostredkovateľov, ktorý majú mandát od predávajúceho na komunikáciu s kupujúcimi a riadenie procesu.

Investment Teaser je počiatok vyjednávania s potenciálnymi kupujúcimi. Na základe spätnej väzby k nemu je ďalším krokom podpísanie Dohody o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií ("NDA") medzi kupujúcim a predávajúcim. V tejto chvíli získavajú potenciálny kupujúci detailné informácie o Targete, a v procese sa pokračuje ďalej.