• Marian Sutto

M&A / Mergers & Acquisitions

#MnA #FuzeAkvizice #Mergers #Acquisitions #Transaction #Target #Bidder #CorporateFinance #HostileTakeover #HorizontalMnA #VerticalMnA #CongenericMerger #Konglomerat


Fúzie a akvizície (z anglického "Mergers & Acquisitions" a v zaužívanej skratke "M&A") je súhrnný názov pre transakcie, ktorých cieľom je kombinácia dvoch, alebo viacerých spoločností do jednej. Tento termín sa vzťahuje ku kúpe, predaju, alebo spájaniu spoločností. M&A je súčasť "Corporate Finance".

Acquisition


Akvizíciou sa rozumie transakcia, kedy je jedna spoločnosť ("Target") kúpená inou ("Bidder"), formou úplného (alebo takmer úplného) prevzatia podielu, akcií, majetkových štruktúr, a aktív a pasív spoločnosti. Táto transakcia teda reprezentuje 100% prevzatie vlastníctva "Targetu" novým majiteľom, ktorý tak nad ním získava plnú moc.

K akvizícii môže dôjsť priateľsky ("Friendly Acquisitions"), kedy "Target" súhlasí s kúpou smerujúcou k vzájomnému prospechu. Počas M&A transakcie obe strany spolupracujú a hľadajú spoločné riešenia.

Môže sa však jednať aj o nepriateľské prevzatie ("Hostile Takeover"), kedy je "Target" prevzatý proti vôli manažmentu a predstavenstva.


Merger


Fúzia je vzájomná dohoda, ktorá spája dve alebo viaceré existujúce firmy do jednej novej spoločnej. Z podstaty je zrejmé, že sa jedná o dobrovoľné rozhodnutie spoločníkov v oboch firmách, ktorého zmyslom je synergia.


Z business perspektívy môžu byť fúzie a akvizície rozdelené do piatich typov v závislosti na kombinácii segmentov zainteresovaných spoločností:


  1. Horizontálne M&A - dve firmy z rovnakého odvetvia pôsobiace na rovnakom trhu, ktoré spojením získavajú významnejší trhový podiel, napr. Facebook a Instagram;

  2. Vertikálne M&A - spoločnosti z rozdielnych segmentov, ktoré sa navzájom dopĺňajú v reťazci ako dodávateľ a odoberateľ, alebo na seba nadväzujú v predajnom procese, napr. eBay a PayPal;

  3. Fúzie a akvizície súvisiace s rozšírením produktového spektra ("Congeneric Merger") - firmy z rozdielnych segmentov, ktoré majú spoločného zákazníka a predávajú mu komplementárne produkty, napr. Citicorp (banka) a Travelers Group (finančné služby) vytorili Citigroup;

  4. Fúzie a akvizície súvisiace s rozšírením trhu ("Market-Extension") - spoločnosti z rovnakých segmentov, ktoré ponúkajú takmer rovnaké produkty a služby, ale pôsobia v rozdielnych geografických oblastiach;

  5. Konglomerát - neprepojené segmenty spoločností, ktoré však zo spoločnej fúzie alebo akvizície získavajú iné benefity, a napriek tomu, že tento typ je v súčasnosti relatívne zriedkavý, dôvodom je najmä diverzifikácia.

Prečítajte si tiež:


Synergie M&A

⧉ História M&A

⧉ Proces predaja firmy v koordinácii s M&A sprostredkovateľom