• Marian Sutto

Synergie M&A

#Synergy #MnA #EconomyofScale #Dane #Zisk #HostileTakeover #MarketExpansion #Diverzifikace #Konglomerat #StartUp #Leverage


Kľúčovým princípom fúzií a akvizícií je vytvorenie synergie. Ak sa dve, alebo viaceré, spoločnosti spoja optimálnym spôsobom, výsledný subjekt z toho získava významný profit a konkurenčnú výhodu. Synergia, ako koncept, zdôrazňuje skutočnosť, že kombinovaná hodnota dvoch entít bude vyššia ako prostý súčet hodnôt samostatných entít (1+1=3).

Strategicky uskutočnené fúzie a akvizície preto vždy sledujú vznik synergie. Dôvodov a benefitov pre "anorganický rast" môže byť niekoľko.


Economy of Scale


V našom preklade sa používa pojem "Ekonómia z rozsahu", alebo "Úspory z rozsahu". Rozumie sa tým výhoda veľkých spoločností, ktorá je vďaka veľkému objemu produkcie alebo služieb zaistená nižšími jednotkovými fixnými nákladmi. Jedná sa o lepšie zdieľanie firemných zdrojov a zníženie podielu fixných nákladov na jednotku produkcie.


Zvýšenie zisku


Kombináciou zvýšenie výnosov a zníženia nákladov. Napríklad pomocou zníženia jednotkovej ceny dodávateľov kvôli väčšiemu objemu, alebo ušetrením na nákupe od dodávateľov, ktorým predtým odberateľ platil za tovar s maržou. Spoločnosť tiež môže kúpiť svojho odberateľa, napríklad distribútora, pomocou ktorého bude teraz expedovať výrobky s nižšími nákladmi. Ďalej ide o zlepšenej vyjednávacej pozície, využívania modelu "Economy of Scale", presunutie zdrojov, lepšie pokrytie zákazníckych potrieb, atď.


Zvýšenie trhového podielu


Týmto mechanizmom spoločnosť získavá prístup k širšej zákazníckej báze, zlepšeniu vyjednávacej sily a kontrole trhu. Často sa tak deje elimináciou konkurencie.


Dane


Napríklad ak spoločnosť vytvára významný zdaniteľný zisk, môže sa zlúčiť so spoločnosťou so stratami z minulých období. Po zlúčení bude celková konsolidovaná daňová povinnosť oveľa nižšia, ako daňová povinnosť pôvodnej spoločnosti. Zároveň mnoho krajín ponúka daňové zvýhodnenia po uskutočnení M&A v ich štáte. Často kritizovaným prvkom je fúzia spoločnosti v štáte s vysokou daňovou povinnosťou so spoločnosťou, ktorá sa nachádza v štáte s nízkou daňovou povinnosťou. Po zlúčení sa nová spoločnosť môže legálne umiestniť v nízkej daňovej jurisdikcii a vyhne sa tak vysokej daňovej povinnosti v pôvodnej krajine.


Preniknutie na nový trh


Pomocou fúzie alebo akvizície spoločnosti na cudzom trhu je akvirujúca spoločnosť schopná okamžite preniknúť do nového prostredia, a využiť tak vybudovanú kredibility pôvodnej značky, produktové portfólio, dobrú reputáciu a vybudovanú bázu klientov.


Diverzifikácia


V prípade, že sa nejedná o vertikálnu ani horizontálnu diverzifikáciu, môže ísť o to, že spoločnosť akviruje inú spoločnosť z úplne iného segmentu, alebo lokality. Pomocou tohto mechanizmu rozširuje svoje pôsobenie v nových produktoch alebo službách, alebo na nových trhoch, za pomoci čoho diverzifikuje riziko, rozkladá zisky a získava väčšiu finančnú stabilitu.


Produktové inovácie, výskum a vývoj, a iné hodnotné aktíva


Keďže vývoj nových produktov je náročný a riskantný, avšak v súčasnej vysoko konkurenčnej dobe nevyhnutný, spoločnosti si uvedomujú, že M&A je v tomto prípade lacnejší variant. Najmä ak sa jedná o drobné Start-upy, ktoré ponúkajú hotový produkt, a z hľadiska stratégie vyhovujú akvizícii. Akvirujúce firmy tak získavajú významnú konkurenčnú výhodu pomocou získania produktu a duševného vlastníctva. Tiež s môže jednať o nadobudnutie iných hodnotných aktív, ako majetku, ľudí, pozemkov, technológií, zdrojov, know-how, licencií, strojov, nehnuteľností, a ďalších, ku ktorým sa nevedeli dostať iným spôsobom.


Zlepšenie finančnej kapacity


V neposlednom rade získavajú firmy pomocou realizovaného M&A prístup k širším možnostiam financovania pomocou dlhu, investovania, alebo akciových trhov. Majitelia menších spoločností sú často nútení investovať svoje vlastné prostriedky, alebo sa spoliehať na samofinancovanie. Často nemajú prístup k bankovému financovaniu, alebo sa jedná o "drahé peniaze". Po M&A sa však konsolidovanému podniku otvára úplne nové spektrum možností.