• Jakub Turanyi

Výhody a nevýhody IPO

#IPO #WallStreet #NYSE #LSE #FrankfurtBorse #StockExchange #StartUp #Unicorn #Investing #Capital #Exit


IPO má mnoho výhod pre firmu ako i pre investorov. Okrem prísunu kapitálu treba spomenúť aspoň možnosť získania top manažérskeho talentu, ktorý je prilákaný prísľubom kompenzácie formou akcií alebo opcií, zvýšenú prestíž a PR ktoré uvedenie na niektoré burzy prináša, či vyššiu transparentnosť v oblasti účtovníctva, ktorá má ubezpečiť verejnosť a môže znamenať výhodnejšie úverové podmienky od bánk.


Prílev kapitálu

IPO predstavuje masívnu finančnú injekciu. Ako príklad možno uviezť medián hodnoty IPO v roku 2016 v Spojených Štátoch, ktorý bol takmer 100 miliónov dolárov, pričom mnohé spoločnosti dosahujú ďaleko vyššie valuácie. Takto získaný kapitál sa dá re-investovať vo firme, použiť na akvizíciu konkurenčných spoločností, ale aj vyplatiť zakladateľov a investorov, ktorí firmu financovali v predchádzajúcich fundraisingových kolách, či znížiť množstvo dlhu, ktorý firma nesie na svojej Rozvahe.


Možnosť rásť anorganicky v budúcnosti

IPO a uvedenie firmy na burzu jej dáva možnosť budúceho rastu anorganicky, a to formou takých akvizícií iných firiem, kde sa neplatí kapitálom, ale akciami firmy samotnej, príp. kombináciou oboch.


„Lacný“ zdroj kapitálu v porovnaní s alternatívami

IPO môže byť lacnejším zdrojom kapitálu než alternatívy, ako napríklad emitácie dlhopisov, bankové úvery či kúpa podielu investorom v neskorom fundraisingovom kole. Toto platí najmä pre tzv. „unicorns“, firmy ktoré dosahujú miliardové valuácie už pred uvedením na burzu, a je okolo nich dostatočný buzz v komunite investorov aj laickej verejnosti. Tie významným spôsobom a revolučne nabúravajú odvetvia v ktorých podnikajú, alebo vytvárajú odvetvia úplne nové.


Prestíž spojená so zalistovaním

Najmä pre menšie lokálne firmy, IPO pomôže zvýšiť prestíž firmy zalistovaním na zahraničnej burze so zvučným menom (napr. Londýn, Frankfurt). Tiež to pomôže firmu predstaviť na novom trhu a rozšíriť povedomie medzi potencionálnymi investormi v zahraničí, ak je domáci apetít nasýtený (príp. firma vyrástla natoľko, že odpredaj domácim fondom nedáva zmysel).


Možnosť prilákania top manažérskeho talentu

Firmy, ktoré sú zalistované na medzinárodných burzách, majú príležitosť prilákať top manažérsky talent, a to nielen prestížou, ktorá sa viaže s riadením miliardového biznisu. Kľúčoví zamestnanci sa totiž dajú motivovať bonusmi v podobe akcií (stock options, restricted stock grants atď.), ktoré sú podmienené dosahovaním a prekonávaním špecifických strategických a finančných míľnikov.


Napriek týmto výhodám prinášajú so sebou IPO aj významné negatíva. Tie si musia zakladatelia a investori firmy veľmi dobre zvážiť a rozhodnúť sa, či sa radšej neoplatí získať kapitál alebo exitnúť inou (menej časovo a finančne náročnou) formou. Medzi hlavné nevýhody IPO patria:


Náklady spojené s IPO

IPO je veľmi nákladná záležitosť, často dosahujúca desiatky miliónov dolárov a zamestnávajúca stovky ľudí, a to nielen z firmy, ktorá samotná IPO podstupuje. Pre-IPO náklady zahŕňajú priame položky, ako sú poplatky právnikom, auditorom, či bankárom, ako aj nepriame náklady, akými sú napríklad náklady spojené s reštrukturalizáciou spoločnosti alebo sformovaním Dozornej rady. Nemenej dôležitými sú pravidelné náklady, ktoré firme vzniknú zalistovaním. Tie sú napríklad poplatky za pravidelné audity a finančný reporting, ako aj zriadenie alebo aspoň zvačšenie existujúcich divízií vovnútroi firmy (investor relations, compliance atď).


Strata kontroly nad smerovaním spoločnosti

Väčšina búrz vyžaduje, aby firmy pri zalistovaní svojich akcií formou IPO ponúkli verejnosti aspoň 15-25% z velkovej hodnoty firmy. S odpredajom takéhoto bloku sa spája aj možná strata kontroly kvôli novým akcionárom, ktorí pri kúpe dostatočného množstva akcií majú právo nominovať svojho človeka do novo-vytvorenej dozornej či spŕavnej rady. Takíto kandidáti reprezentujú záujmy ľudí ktorí ich dosadili, a tie sa môžu rozchádzať s dhodobými plánmi existujúceho manažmentu alebo predchádzajúcich. Ak sa rozdiely nepodaria urovnať, môže dôjsť aj k pokusu o nepriateľské prevzatie (hostile take-over).


Viac transparentnosti v pravidelných reportoch

Ďalšími problémami sú povinnosť zverejňovať pravidelné reporty, detailnejšie účtovné uzávierky a vyhlásenia top manažmentu investorom, ktore môžu obsahovať citlivé informácie, ako napríklad zamýšľané plány či know-how. Ak si firma nedá pozor, môže týmto odhaliť priveľa informácií svojej konkurencii.


Tlak investorov a verejnosti

Manažment spoločnosti čerstvo uvedenej na burzu može taktiež podľahnúť tlaku verejnosti, keďže ich kompenzácia závisí od finančných výsledkov ktoré sa uverejňujú každý kvartál a priamo ovplyvňujú ceny akcií. To často znamená, že stratia chuť riskovať a investovať do sľubných no dlhodobých projektov, ak by tieto dokázali ohroziť krátkodobú ziskovosť firmy. Toto síce môže priniesť krátkodobé výsledky v podobe znižovania nákladov a vysokej profitability, no ak sa investície zanedbajú, takýto prístup ohrozuje konkurencie-schopnosť firmy, ba aj jej samotné prežitie.


Toto sú tie najvýznamnejšie výhody a nevýhody IPO v skratke. Je treba si však uvedomiť, že tento zoznam nie je vyčerpávajúci, a tiež že nie všetky hore uvedené body budú platiť pre každú firmu podstupujúcu IPO (môže sa líšiť v závislosti od odvetvia, histórie a reputácie firmy, finančného zdravia, makro-ekonomických prospektov atď.). Je preto veľmi dôležité vybrať si skúseného partnera, ktorý vás celým procesom prevedie.